قیمت مسکن 3 برابر درآمد خانوارهای ایرانی

مقايسه نسبت خانوارهاي تك نفره از كل خانوارهاي موجود در كشور نشان مي دهد كه پس از طي يك روند نزولي در این نسبت، از سال 1370 درصد خانوارهاي تك نفره افزایش یافته و در سال 1390 به ميزان قابل توجه 7.1 درصد رسيده است.

مشاهده خبر:    قیمت مسکن 3 برابر درآمد خانوارهای ایرانی
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی