فهرست 10 فیلم ایرانی برای معرفی به اسکار

کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به اسکار در مرحله نخست 10 فیلم را معرفی کرد.

مشاهده خبر:    فهرست 10 فیلم ایرانی برای معرفی به اسکار
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی