موتور و جاده بلای جان آهوان

خشکسالی و کاهش علوفه برخی دلایل تلف شدن آهوهای کشور است که اخیرا برخورد با خودرو و دنبال کردن این حیوان برای زنده گیری نیز به آنها اضافه شده است از این رو این گونه زیبا برای ادامه حیات نیاز به حمایت بیشتری دارد.

مشاهده خبر:    موتور و جاده بلای جان آهوان
گزارش تخلف
آیا این خبر باید توسط تیم نظارت بازبینی شود؟
بله!

مطالب تصادفی